CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ

VÀ XÂY LẮP CHỐNG SÉT TOÀN QUỐC

Địa chỉ

Cụm công nghiệp Đại Giáp, Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang

Số điện thoại

0353.577.766

Kết nối

Email: vnmax2@gmail.com